Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku

www.barkadrezdenko.pl

Działalność

  

Schronisko prowadzi swoją działalność w oparciu o przepisy ustaw:

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2017r. poz. 1769, 1985

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf

 

Art.48.

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.

Art.48a.

1. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych.

2. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

3. Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

4. Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące.

5. W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych, ogrzewalni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.

 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030960873/U/D20030873Lj.pdf

Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Rozporz%C4%85dzenie%20Ministra%20Rodziny%2C%20Pracy%20i%20Polityki%20Spo%C5%82ecznej%20w%20sprawie%20standard%C3%B3w%20noclegowni%2C%20schronisk%20dla%20os%C3%B3b%20bezdomnych%20i%20ogrzewalni.pdf