Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku

www.barkadrezdenko.pl

2018 Gmina

 

 


 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO,

 O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

 
 

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach. 

W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

Zaznaczenie „*”, np. „Częściowe* / Końcowe*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „Częściowe* / Końcowe*”.

 

Rodzaj sprawozdania

 Końcowe*

Okres, za jaki jest składane sprawozdanie

15 .03.2018 do15.12.2018r.

 

Tytuł zadania publicznego 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)

 

Fundacja Dom Wspólnoty Barka

 

Data zawarcia umowy

08.03.2018

Numer umowy, o ile został nadany 

Nr 16.2018

 

 

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

 

 1. Informacja, czy zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego został(y) osiągnięty(-te) w wymiarze określonym
w części IV pkt 4 oferty. Jeżeli nie, należy wskazać dlaczego.
 

Zagospodarowano pomieszczenia Klubu Integracyjnego, wyposażono w niezbędne urządzenia W ramach realizowanego,  zadania zatrudniono osobę z odpowiednimi kwalifikacjami do prowadzenia grup wsparcia oraz zajęć edukacyjnych. Zaangażowano osoby z dłuższym stażem trzeźwościowym w planowane formy pomocy, zaangażowano osoby z pośród mieszkańców  domu wspólnoty do utrzymania porządku w Klubie oraz dbania o obiekt. Zorganizowano wyjazdy na mitingi otwarte do Międzyrzecza oraz rocznicowe, zorganizowano wyjazdy grupowe na rekolekcje trzeźwościowe do Rokitna. Zorganizowano wyjazd integracyjny nad morze, spotkanie integracyjne na terenie wspólnoty dla uzależnionych , osób bezdomnych, alkoholików z innych miejscowości ,mieszkańców miasta. W sierpniu zorganizowano duży miting otwarty na terenie ogrodu fundacji . W miesiącu lipcu zorganizowano wyjazd na spotkanie trzeźwościowe do Lichenia. Zakupiono środki czystości celem utrzymania porządku w obiekcie, systematycznie zakupiono art. spożywcze na grupy wsparcia , zajęcia edukacyjne.

 

 

 2. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania (należy opisać osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do  osiągnięcia jego celu)  

 

      Spotkania grup wsparcia dla współuzależnionych 36 godzin / 1 raz w miesiącu 3 godz. do 12 osób

Spotkania grup wsparcia dla uzależnionych 36 godzin /co dwa tygodnie po 2 godz uczestnictwo   do 15 osób

Spotkania o charakterze edukacyjnym  36 godzin dla ok.20 osób

Uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych na terenie domu

Udział w wyjeździe nad morze

Podwyższenie kompetencji i umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji , dzięki wsparciu i możliwości korzystania z odpowiedniej literatury , którą mają do dyspozycji w Klubie spotkań/uczestnictwo

 

 

 3. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań (opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w opisie należy przedstawić również informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym w realizację działań; w przypadku realizacji działania przez podmiot niebędący stroną umowy[1]) należy to wyraźnie wskazać w opisie tego działania)  

Zagospodarowanie pomieszczeń ., wyposażenie w niezbędne urządzenia Klubu Integracyjnego. Zatrudniono osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do prowadzenia grup wsparcia i zajęć edukacyjnych.

36 godzin edukacyjnych z zakresu profilaktyki problemowej co dwa tygodnie 2 godziny do 20 osób

36 godzin grupy wsparcia dla uzależnionych co dwa tygodnie 2 godziny do 15 uczestników

36 godzin wsparcia dla współuzależnionych 1x w miesiącu 3 godziny do 12 uczestników

2 spotkania integracyjne do. 50 osób na każdym spotkaniu

1 wyjazd integracyjny nad morze

9 wyjazdów na mitingi otwarte na terenie Województwa

 

 

 4. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie[2])  

 

Nie dotyczy

 


Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

 

  1. 1.       Rozliczenie wydatków w roku …………. 

Kategoria kosztu

 

 

Rodzaj kosztów

 

 

 Koszty zgodnie z umową

(w zł)

Faktycznie poniesione wydatki 

(w zł)

koszt całkowity

z

dotacji

z innych środków finansowych[3])

z wkładu osobowego[4])

z wkładu rzeczowe-go[5]), [6])

Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-łań) zgodnie
z umową

całkowite wydatki

z dotacji[7])

z innych środków finansowych3)

z wkładu osobowego4)

z wkładu rzeczowego5), 6)

Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-łań) zgodnie
z umową

I

Koszty merytoryczne

 

 

Nr

poz.

Koszty po stronie:

 

Fundacja  Barka

(nazwa zleceniobiorcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  1.

Grupy wsparcia dla uzależnionych ,współuzależnionych , zajęcia edukacyjne

8640

8640

0

0

0

 

8640

8640

0

0

0

 

2.

Wyjazdy na mitingi  paliwo

Integracyjny  wyjazd nad morze

2500

1700

4000

200

0

0

 

4457,09

4000

457,09

0

0

 

3.

Art. spożywcze na spotkania integracyjne ,organizacja imprez

 

1000

2500

3000

500

0

0

 

3874,31

3000

874,31

0

0

 

4.

Zakup mat. papierniczych

360

360

0

0

0

 

360

360

0

0

0

 

5.

Zakup mat. gospodarczych

400

400

0

0

0

 

400,23

400

0,23

0

0

 

6.

Opłata za energię elektryczną

3000

3000

0

0

0

 

3795,42

3000

795,42

0

0

 

7.

Zakup środków  czystości

600

600

0

0

0

 

640,54

600

 40,54

0

0

 

Razem:  

 

20700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20000

  700

  0

0

 

  22167,59

20000

  2167,59

0

0

 

II

Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne

 

Nr

poz.

Koszty po stronie:

Fundacja Barka

……………………………………….:

(nazwa zleceniobiorcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Koordynowanie  zadania

4500

0

0

4500

0

 

4500

0

0

4500

0

 

Razem:

4500

0

  0

 4500

0

 

 4500

 

0

 

0

 4500

0

 

III

 

 

 

 

 

Koszty poszcze-gólnych zlecenio-biorców ogółem[8]):

Fundacja Barka:

(nazwa

 zleceniobiorcy 1)

20700

20000

700

 

 

 

22167,59

 20000

 2167,59

 0

0

 

 

Fundacja Barka:

(nazwa

zleceniobiorcy 2)

4500

0

0

4500

0

 

4500

0

0

4500

0

 

 

Ogółem:

25200

20000

700

4500

0

 

26667,59

20000

2167,59

4500

0

 

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego 

 

 

Koszty zgodnie
z umową

Faktycznie poniesione wydatki  

Lp.

Źródło finansowania

1

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:

 

  zł

1.1

Kwota dotacji

20000  zł

20000  zł

1.2

Odsetki bankowe od dotacji

 

  zł

1.3

Inne przychody

 

  zł

 

2

 

Inne środki finansowe ogółem[9]):

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)

  zł

 

    zł

2.1

Środki finansowe własne9) 

700  zł

2167,59  zł

2.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego9) 

  zł

  zł

2.3

Środki finansowe z innych źródeł publicznych9), [10])

  zł

  zł

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe): ……………………………………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

2.4

Pozostałe9) 

  zł

  zł

3

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)

 

4500  zł

4500  zł

3.1

Koszty pokryte z wkładu osobowego

4500  zł

4500  zł

3.2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego[11]), [12])

  zł

  zł

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego[13])

79,37%

75%

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji[14]) 

2,78%

8,13%

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji[15])  

17,85%

16,87%
 

 3. Informacje o innych przychodach uzyskanych przy realizacji zadania publicznego

(należy opisać przychody powstałe podczas realizowanego zadania, które nie były przewidziane w umowie, np. pochodzące ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego) 

 

 Nie dotyczy

 

 

 4. Informacje o świadczeniach pieniężnych pobranych w związku z realizacją zadania od odbiorców zadania (należy wskazać warunki, na jakich były pobierane świadczenia pieniężne, jaka była faktyczna wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka była łączna wartość tych świadczeń) 

 

Nie dotyczy

 


5. Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego (do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii faktur i rachunków)

Lp.

 

Numer

dokumentu

księgowego[16])

 

Numer działania zgodnie
z harmonogramem* /

numer pozycji

zgodnie
z rozliczeniem wydatków*

Data wystawienia dokumentu księgowego

Nazwa

kosztu

Wartość całkowita faktury/rachunku

(zł) 

Koszt związany
z realizacją zadania

poniesiony ze środków

pochodzących

z dotacji

(zł) 

z innych środków finansowych[17])

 (zł)

poniesiony
z uzyskanych odsetek od dotacji lub pozostałych przychodów

Data

zapłaty

 

 

 

 

 

I Koszty merytoryczne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę) 

1.

Rach.17/2018

I.1

30.05.2018

Zaj. Edukacyjne ,grupy wsparcia

1760,00

1760,00

1760,00

0

 

01.06.18

2.

Rach.25/2018

I.1

25.07.2018

Zaj. Edukacyjne ,grupy wsparcia

1280,00

1280,00

1280,00

0

 

22.08.18

3.

Rach.35/208

I.1

26.09.2018

Zaj. Edukacyjne ,grupy wsparcia

1280,00

1280,00

1280,00

0

 

28.09.18

4.

Rach.3/2018

I.1

10.12.2018

Zajęcia grup współuzależnionych

2880,00

2880,00

2880,00

0

 

14.12.18

5.

Rach.42/2018

I.1

28.11.2018

Zaj. Edukacyjne ,grupy wsparcia

1440,00

1440,00

1440,00

0

 

30.11.18

6.

F.3064/K2/18

I.2

10.04.2018

Zakup paliwa

199,98

199,98

199,98

0

 

10.04.18

7.

F.4175/K2/18

I.2

15.05.2018

Zakup paliwa

100,20

100,20

100,20

0

 

15.05.18

8.

F.4698/K2/18

I.2

28.05.2018

Zakup paliwa

199,98

199,98

199,98

0

 

28.05.18

9.

F.5894/K2/18

I.2

27.06.2018

Zakup paliwa

199,83

199,83

199,83

0

 

27.06.18

10

F.6195/K2/18

I.2

05.07.2018

Zakup paliwa

 99,99

 99,99

 99,99

0

 

05.07.18

11

F.6496/K2/18

I.2

16.07.2018

Zakup paliwa

199,99

199,99

199,99

0

 

16.07.18

12

F.6812/K2/18

I.2

26.07.2018

Zakup paliwa

199,99

199,99

199,99

0

 

26.07.18

13

F.7870/K2/18

I.2

17.08.2018

Zakup paliwa

200,09

200,09

200,09

0

 

17.08.18

14

F.8421/K2/18

I.2

01.09.2018

Zakup paliwa

200,06

200,06

200,06

0

 

01.09.18

15

F.8602/K2/18

I.2

14.09.2018

Zakup paliwa

199,01

199,01

199,01

0

 

14.09.18

16

F.9810/K2/18

I.2

08.10.2018

Zakup paliwa

199,99

199,99

 100,52

99,47

 

08.10.18

17

F.10676/K2/18

I.2

29.10.2018

Zakup paliwa

200,33

200,33

200,33

0

 

29.10.18

18

F.3723/K2/18

I.2

01.05.2018

Zakup paliwa

200,03

200,03

200,03

0

 

01.05.18

19

F.11694/K2/18

I.2

26.11.2018

Zakup paliwa

200,02

200,02

0

200,02

 

26.11.18

20

FV206/2018

I.2

30.06.2018

Wynajem autokaru

1857,60

1857,60

1700,00

157,60

 

04.07.18

21

FV/00291/36/18

I.3

28.05.2018

Art. .spożywcze

268,60

268,60

 268,60

0

 

28.05.18

22

FP01058/07/18

I.3

05.07.2018

Art. .spożywcze

195,50

195,50

195,50

0

 

05.07.18

23

FP01098/07/18

I.3

11.07.2018

Art. .spożywcze

433,80

433,80

433,80

0

 

16.07.18

24

FP01158/07/18

I.3

20.07.2018

Art. .spożywcze

268,72

268,72

268,72

0

 

23.07.18

25

FP01235/08/18

I.3

02.08.2018

Art. .spożywcze

119,24

119,24

119,24

0

 

03.08.18

26

FP01236/08/18

I.3

02.08.2018

Art. .spożywcze

469,15

469,15

469,15

0

 

03.08.18

27

FP00787/05/18

I.3

25.05.2018

Art. .spożywcze

969,68

969,68

 95,37

874,31

 

28.05.18

28

FP01534/10/18

I.3

02.10.2018

Art. .spożywcze

227,74

227,74

227,74

0

 

03.10.18

29

FP01390/09/18

I.3

04.09.2018

Art. .spożywcze

921,88

921,88

921,88

0

 

05.09.18

30

F.380/2018

I.4

20.08.2018

Materiały biurowe

360,00

360,00

360,00

0

 

22.08.18

31

FP00874/06/18

I.5

06.06.2018

Artykuły gospodarcze

400,23

400,23

400,00

0,23

 

07.06.18

32

FP22759294/18

I.6

17.05.2018

Opłata energii elektrycznej

324,94

324,94

324,94

0

 

23.05.18

33

FP22759294/18

I.6

17.05.2018

Opłata energii elektrycznej

973,85

973,85

973,85

0

 

23.05.18

34

FP22759294/18

I.6

04.07.2018

Opłata energii elektrycznej

1240,62

1240,62

1240,62

0

 

24.07.18

35

FP22759294/18

I.6

05.092018

Opłata energii elektrycznej

1256,01

1256,01

 460,59

795,42

 

26.09.18

36

FV/00290/36/18

I.7

28.05.2018

Środki czystości

297,03

297,03

297,03

0

 

28.05.18

37

FA00077/2018

I.7

18.10.2018

Środki czystości

343,51

343,51

302,97

40,54

 

23.10.18

 

Razem

22 167,59

22 167,59

20 000,00

2 167,59

 

 

II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

III

Ogółem:

 

 

 

 

 

  

 6. Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego

(należy wykazać dokumenty potwierdzające zaangażowanie wkładu osobowego (np. numery zawartych porozumień wolontariatu, umów zlecenia, oświadczenia o wykonywaniu pracy społecznej itp.) i wkładu rzeczowego (np. numery umów użyczenia, najmu itp.) w realizację zadania publicznego)


 
 

Część III. Dodatkowe informacje

 

 Nie posiadam

 

Oświadczam(y), że:

1)   od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ców);

2)   wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

3)   wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione na realizację zadania opisanego w ofercie i w terminie wskazanym w umowie;

4)   w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………...

 …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….

 

Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorców.

W przypadku podpisów nieczytelnych należy czytelnie podać imię i nazwisko osoby podpisującej.[18])

 

Data ……………………………………………….

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą na adres Zleceniodawcy w terminie przewidzianym w umowie.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

 [1]) Dotyczy podzlecenia realizacji zadania, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[2]) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy dotacja była przekazana na dofinansowanie inwestycji.

[3]) Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania. 

[4]) Wkładem osobowym są praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy zaangażowane w realizację zadania publicznego.

[5]) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa zobowiązywała do wykazania wkładu rzeczowego.

[6]) Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego.

[7]) Należy uwzględnić także środki finansowe pochodzące z odsetek bankowych od dotacji oraz z innych przychodów (np. ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego).

[8]) Dotyczy oferty wspólnej. W przypadku większej liczy oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.

[9])  Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 

[10]) Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki
z funduszy strukturalnych.

[11]) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa dopuszczała wycenę wkładu rzeczowego.

[12]) Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego.

[13]) Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1.1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

[14]) Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

[15]) Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

18[16]) Należy podać numer faktury, rachunku, a nie numer ewidencji księgowej.

[17]19) Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.

[18]) Nie dotyczy sprawozdania sporządzanego w formie dokumentu elektronicznego.