Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku

www.barkadrezdenko.pl

Przyjaciele Zippiego

ZAPYTANIE OFERTOWE RPO.271.11.2022

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                          (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) 

 

Prezes Domu Wspólnota Barka w Drezdenku w związku z realizacją projektu „Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

w ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna.

Działanie 7.5 Usługi społeczne

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na prowadzenie zajęć z zakresu rekomendowanego programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego”:

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień  Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 130.000 oraz zasadą konkurencyjności.

Kod CPV: 80000000-4

Nazwa kodu CPV: usługi edukacyjne i szkoleniowe

1. Warunki współpracy

-        warunki zlecenia określone zostaną w umowie cywilnoprawnej,

-        planowany termin realizacji świadczenia pracy: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku,

-        ilość godzin do przepracowania – ok. 12h/miesięcznie, łączna ilość godzin przez cały czas trwania umowy nie może przekroczyć 24 godzin

-        miejsce świadczenia usługi: w siedzibie i poza siedzibą Świetlicy opiekuńczej w Drezdenku

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie wystawionego przez niego rachunku oraz przedłożeniu wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji, wskazującej na prawidłowe wykonanie zadania (m.in. Karty czasu pracy, dziennik zajęć). Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę rachunku,  pod warunkiem dostępności środków finansowych na koncie projektu. Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony będzie od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu, w tym dostępności środków na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem psychologa i może ulegać niezależnym od Zamawiającego opóźnieniom. Wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Zakres obowiązków

-        przeprowadzenie cyklu zajęć zgodnie z założeniami i celami programu określonymi przez instytucję nadającą rekomendację do realizacji

-        prowadzenie zajęć w oparciu o przygotowany plan pracy;

-        opieka nad dziećmi podczas ich pobytu w placówce;

-        czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci;

-        dbanie o indywidualne potrzeby wszystkich dzieci;

-        Prowadzenie dziennika zajęć.

3.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wymagania) oraz sposób dokonywania oceny ich spełniania :

O udzielenie zlecenia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna:

Kryteria formalne (obowiązkowe):

-        Wykształcenie wyższe II stopnia na kierunku pedagogika lub psychologia

-        Ukończone szkolenie uprawniające do prowadzenia międzynarodowego programu „Przyjaciele Zippiego”

Kryteria dodatkowe:

-        Minimum 5 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w placówkach oświatowych lub placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych

Spełnienie warunków formalnych Zamawiający oceni na podstawie dokumentów i informacji załączonych do oferty przez Oferenta.

Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez Wykonawcę.

4. Wymagane dokumenty

-        CV

-        Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia,

-        Inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy, szkolenia,

-        Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-        Oświadczenie o niekaralności,

-        Oferta cenowa, złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

5. Sposób i termin składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w Domu Wspólnoty Barka w Drezdenku,
ul. Chrobrego 10, 66-530 Drezdenko,  w terminie do 02.11.2022 roku do godziny 10:00

Oferty można składać osobiście lub wysłać na powyższy adres (liczy się data i godzina wpływu)

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana przez Wykonawcę. 

Osoba do kontaktu: Pani Justyna Moroz , tel: 601 315 601 informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Domu Wspólnoty Barka w Drezdenku.                                                                                                          Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego – program „Przyjaciele Zippiego”

…………………………………………

( miejscowość, data)

………………………………………………….

( imię, nazwisko składającego ofertę)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe program „Przyjaciele Zippiego”, w ramach projektu „Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna. Działanie 7.5 Usługi społeczne

 

  1. oferuje wykonanie usługi objętej przedmiotem zapytania ofertowego za wynagrodzenie w wysokości:

 

za 1 godzinę usługi………………………………złotych brutto

(słownie:……………………………………………….)

 

……………………………………

data i podpis składającego ofertę