Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku

www.barkadrezdenko.pl

Projekty 2023

1. Fundacja Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku otrzymała na lata 2023 – 2025 dotację w wysokości 1.050000zł na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym.

Otrzymane dofinansowane przeznaczone będzie na realizację zadania pt. „ Najtrudniejszy pierwszy krok” w ramach zadnia świadczymy pomoc:

  • rzeczową w formie paczek wysyłanych do zakładów karnych i aresztów śledczych osobom pozbawionym wolności
  • rzeczową w formie zakupu odzieży, obuwia, środków czystości itp. dla osób najbliższych osób pozbawionych wolności
  • udzielenie schronienia w schronisku prowadzonym przez fundację osobom zwalnianym
    z zakładów karnych i aresztów śledczych, które po opuszczeniu placówki postpenitencjarnej nie mogą wrócić do swojego miejsca zamieszkania

Wyżej opisana pomoc świadczona jest po dopełnieniu formalności, więcej informacji udzielamy
w Ośrodku Pomocy Postpenitencjarnej

ul. Chrobrego 10

66-530 Drezdenko

dniach: poniedziałek 10:00 – 18:00 i środę 7:00 – 15:00 pod numerem telefonu: 95 762 07 80 oraz  601 232 360

 

Całkowity koszt zadania: 1.050000 zł, w tym kwota dofinansowania: 1.050000 zł.


2. „Wsparcie finansowe działalności z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Drezdenko” – zadanie współfinansowane przez Gminę Drezdenko, kwota dofinansowania 15.000zł. Prowadzenie i utrzymanie Klubu Integracyjnego oraz prowadzenie szeregu działań z zakresu profilaktyki uzależnień (indywidualne poradnictwo i wsparcie dla uzależnionych i współuzależnionych, wyjazdy mitingi, rekolekcje.

3. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii”  - zadanie finansowane przez Województwo Lubuskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Zielonej Górze, kwota dofinansowania 11.700zł. W ramach programu realizowane jest: indywidualne poradnictwo i wsparcie zawodowe, psychologiczne, grupowe warsztaty o tematyce związanej z uzależnieniami behawioralnymi oraz kompetencjami społecznymi, świąteczne spotkanie integracyjne, piknik profilaktyczny.

4. „Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych” – Trzeźwienie szansą do usamodzielnienia zadanie finansowane przez Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, kwota dofinansowania 8.000zł W ramach programu realizowane jest: indywidualne poradnictwo i wsparcie psychologiczne, grupa wsparcia dla współuzależnionych, indywidualne poradnictwo zawodowe, spotkanie integracyjne w ramach ogólnopolskiej akcji „Sierpień miesiącem trzeźwości”, zakup art. Piśmiennych i środków czystości.

5. Konkurs grantowy Wojewody Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej. Działania na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością, zadanie współfinansowane przez Województwo Lubuskie, kwota dofinansowania 15.455zł
W ramach grantu zrealizowany będzie zakup: materaców, zamrażalek i chłodziarki, które posłużą do podniesienia standardów placówki.