Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku

www.barkadrezdenko.pl

Programy

  Fundacja prowadzi schronisko dla osób bezdomnych, które mieści się w Drezdenku przy ul. Chrobrego 10. Dysponujemy 32 miejscami: 7 dla kobiet i 25 dla mężczyzn.


W schronisku obowiązuje następujący regulamin:

1. Całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju środków psychoaktywnych.

2) Całkowity zakaz przywłaszczania cudzego mienia

3) Całkowity zakaz przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej, zachowań agresywnych, używania słownictwa wulgarnego.

4) Zakaz palenia tytoniu w pokojach sypialnych i na korytarzach oraz innych pomieszczeń użytkowych.

5) Zakaz opuszczania terenu schroniska bez powiadomienia osoby prowadzącej.

6) Wszyscy mieszkańcy mają obowiązek dbania o porządek w schronisku i jego obejściu.

7) Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do dbania o higienę osobistą.

8) Wszyscy mieszkańcy mają obowiązek nieodpłatnej pracy na rzecz schroniska, jego mieszkańców oraz prac społecznie użytecznych na rzecz środowiska lokalnego wynikających z realizowanych przez fundację zadań publicznych.

9) Wszyscy mieszkańcy mają obowiązek uczestniczenia w organizowanych spotkaniach integracyjnych, edukacyjnych i innych w charakterze terapeutycznym zleconych przez opiekuna.

10) Mieszkańcy uzależnieni od alkoholu mają obowiązek uczestniczenia w realizowanych w Klubie Integracyjnych formach wsparcia takich jak: grupy AA, grupy wsparcia, spotkania edukacyjne

11) Każdy mieszkaniec schroniska opłaca swój pobyt na podstawie uchwały Zarządu Fundacji nr 8/2011 z dnia 02.05.2011 w sprawie odpłatności.

12) Każdy mieszkaniec schroniska ma obowiązek dbać o powierzone narzędzia pracy, odzież ochronną, wyposażenie domu.

13) Opuszczając schronisko należy zdać pościel, ręczniki i należące do fundacji przedmioty oraz zabrać wszystkie swoje rzeczy. Pozostawione osobiste rzeczy,  odzież, obuwie, mogą być przechowywane nie dłużej niż trzy dni.

 

 

 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

- prowadzenie Klubu Integracyjnego

- zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki problemowej

- grupa wsparcia dla uzależnionych

- grupa wsparcia dla współuzależnionych

- indywidualna pomoc psychologiczna

- doradztwo zawodowe

- przeciwdziałanie przemocy domowej (poradnictwo, udział w Zespole Interdyscyplinarnym)


Pomoc postpenitencjarna:

a) Pomoc postpenitencjarna dla osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych:

-pomoc w formie paczek z odzieżą i środkami czystości

b) dla osób opuszczających zakład karny i areszty śledcze

- zapewnienie schronienia po opuszczeniu zakładu karnego i aresztu śledczego

- pomoc w znalezieniu pracy i usamodzielnieniu

- udział w zajęciach edukacyjnych

- indywidualne poradnictwo i wsparcie: psychologiczne, socjalne, zawodowe, prawne, rodzinne

c) dla członków rodzin osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych