Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku

www.barkadrezdenko.pl

2018 Roczne


 

SPRAWOZDANIE

ROCZNE

2018

 

 

 

 

 

 

 

  SPRAWOZDANIE ROCZNE - FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ - FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI  
Cześć I. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Numer umowy: DWOiP-I-7222-32/17
1.2 Data podpisania umowy: 25 stycznia 2018roku
1.3 Obszar realizacji: Województwo Lubuskie i ościenne województwa
1.4 Okres realizacji projektu:
Okres realizacji projektu od:   01.01.2018r.      
Okres realizacji projektu do:   31.12.2016r.      
1.5. Sprawozdanie za okres
Początek okresu sprawozdawczego    01.01.018r.      
Koniec okresu sprawozdawczego    31.12.2018r.      
1.6. Wydatki kwalifikowalne w projekcie: 
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN): 95.400zł.
Część II.  OPIS OFERENTA
2.1 Pełna nazwa Oferenta
  Dom Wspólnoty Barka Drezdenko fundacja KRS 0000249506, NIP 2810031157 Regon 080076423  
 
2.2 Dane teleadresowe siedziby Oferenta
Ulica, numer lokalu Chrobrego 10
Kod pocztowy 66-530
Miejscowość Drezdenko
Województwo Lubuskie
Kraj Polska
Telefon 95 76 207 80
Fax.  
e-mail drezdenko.barka@gmail.com
Strona www.  
2.3. Osoba przygotowująca sprawozdanie w części dot. postępu finansowego
Imię Hanna
Nazwisko Bogała
Telefon stacjon.  
Telefon kom. 601 232 360
Fax  
e-mail haniabogala46@wp.pl
2.4. Osoba przygotowująca sprawozdanie  w części dot. postępu rzeczowego 
Imię Marianna
Nazwisko Mazan
Telefon stacjon.  
Telefon kom. 513 101 709
Fax  
e-mail marianna.mazan@wp.pl
Część III.  INFORMACJE O ZADANIU
    3.1. Postęp finansowy realizacji zadania
  Nazwa i zakres działania (wpisujemy zadania ujęte w kosztorysie wykonania zadania pkt 9.2 oferty) Wydatki określone w kosztorysie
(PLN)
Wydatki poniesione
w okresie rozliczeniowym (PLN)
% realizacji  
Udzielenie schronienia -zakup żywności  : 15 osóbx90 dni x 26zł.    - zakup środków czystości: 15osb x3 m-ce x60zł                                                      37.800 37.800 100,00%
Indywidualne i grupowe poradnictwo i wsprcie:uzależnienia ,przemoc, zachowania agresywne. Usamodzielnienie , wychodzenie z bezdomności 13.600 13.600 100,00%
Materiały ,narzędzia , urządzeniado wykonywania pracy nieodpłatnej, odzież i obuwie ochronne 10.500 10.500 100,00%
Pokrywanie kosztów związanych z organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowejw formie : - odzieży , obuwia,bielizny,środków czystościi higieny osobistej - leki ,środki opatrunkowe i sanitarne - pomoce dydaktyczne, materiały biurowe 33.500 33.500 100,00%
  Wydatki ogółem 95.400 95.400 100,00%  
                         
  Procentowy udział kosztów administracyjnych do całkowitych kosztów projektu: 0,00%  
    3.2 Postęp rzeczowy realizacji zadania  
  Nazwa i zakres działania (wpisujemy zadania ujęte w kosztorysie wykonania zadania pkt 9.2 oferty) Stan realizacji poszczególnych zadań  
  Udzielanie schronienia: zakup żywności  15 osób x 3 miesiące x90 dni x 26zł, zakup środków czystości 15 osób x 3miesiące x 60zł
W schronisku po opuszczeniu zakładu karnego  w różnych okresach przebywało , bądź przebywa 17 osób czs ich pobytu jest bardzo różny . W czasie pobytu w schronisku oprócz schronienia , otrzymali pełne wyżywienie , godne warunki do życia , jak również  mieli zapewnione środki czystości.
 
  Indywidualne i grupowe poradnictwo i wsparcie : uzależnienia , przemoc, zachowania agresywne. Usamodzielnienie ,wychodzenie z bezdomności. Osoby przebywające w schronisku po opuszczeniu zakładu karnego mają zapewnioną pomoc merytoryczną w formie indywidualnego poradnictwa i wsparcia  z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych, profilaktyki  zachowań  agresywnych przeciwdziałania przemocy, ograniczania zachowań  ryzykownych, unikania środowisk kryminogennych , poprawy relacji z rodziną , nabycie umiejętności poszukiwania wsparcia. Zajęcia były prowadzone  w ilości 7 godzin miesięcznie przez 12 miesięcy . Prowadzono również zajęcia warsztatowe edukacyjne  w ilości  3 godzin miesięcznie przez okres 12 miesięcy .                W ramach realizacji programu  usamodzielniania , wychodzenia z bezdomności  opracowano z  każdym klientem po opuszczeniu zakładu karnego  indywidualny program  w zależności od potrzeb poszczególnych odbiorców  oraz ich możliwości zawodowych , zdrowotnych i sytuacji rodzinnej  , w okresie pobytu w schronisku  , otrzymywali pomoc i wsparcie socjalne                                     
  Materiały ,narzędzia do wykonywania pracy nieodpłatnej , odzież i obuwie ochronne Osoby przebywające w schronisku  po opuszczeniu zakładu karnego wykonują pracę na rzecz schroniska oraz  środowiska lokalnego. Wykonywana praca była elementem diagnozy kompetencji zawodowych i przygotowania do pracy
zawodowej. Wykonywane były wszystkie prace związane z utrzymaniem schroniska
pranie , gotowanie , sprzątanie , naprawy , remonty , uprawa ogrodu , wykonywali pracę przy utrzymaniu terenów zielonych w mieście , pozyskiwaniu  opału w lasach, praca przy transporcie pozyskanej żywności z innych źródeł i płodów rolnych oraz przy wydawaniu tej żywności najbardziej potrzebującym , praca przy zabezpieczaniu imprez masowych . Wykonywanie tych czynności wymaga odpowiednich narzędzi , odzieży i obuwia ochronnego , które ulegają zniszczeniu , dlatego są systematycznie dokupowane .
 
  Pokrywanie kosztów związanychz organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej w formie :odzieży , obuwia, bielizny ,środków czystości i higieny osobistej , leki środki opatrunkowe i sanitarne, pomoc dydaktyczna , materiały biurowe Fundacja  corocznie  z różnych zakładów karnych otrzymuje  około 1000 listów z talonami od osób  uprawnionych do otrzymania pomocy w formie paczki z odzieżą , obuwiem , środkami czystości i i artykułami piśmiennymi W ramach programu  zostało dostarczonych naszym transportem 180 paczek , część artykułów do paczek w formie odzieży pozyskujemy w ramach zbiórek odzieży używanej . Osoby które trafiają do nas po opuszczeniu zakładu karnego najczęściej również wymagają  wyposażenia w odzież i obuwie oraz  bieliznę , niekiedy wymagają pomocy w formie zakupu lekarstw i środków opatrunkowych . Wspieramy  z terenu naszej gminy również  rodziny osób przebywających w zakładach karnych w formie  żywności , odzieży .  
   
 
 
    3.3 Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania:  
 
Trudności z stabilnością  osób opuszczających zakłady karne , 
     3.4 Wysokość środków uzyskanych z odsetek bankowych oraz opis wydatkowania tej kwoty (możliwość wydatkowania wyłącznie na zadania określone w ofercie): 0,00
  Fundacja nie pozyskuje odsetek bankowych 
     3.5 Rezultaty realizacji zadania      
  Zakładane rezultaty realizacji zadania - proszę wpisać wszystkie wymienione przez Państwa
 w ofercie rezultaty.
Wskaźnik Wartość docelowa wartość osiągnięta od początku realizacji projektu stopień realizacji wskaźnika
od 130 do 150 osób przebywających w zakładach karnych otrzyma pomoc rzeczową wformie paczki   150 164 109%
Udzielenie schronienia osobombezdomnym opuszczającym zakłady karne   20 17 85%
Udzielenie pomocy materialnej i rzeczowej dla najbliższych osób przebywających w zak ładzie karnym   10 11 110%
Podnoszenie kompetencjispołecznychmających na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennyma zwłaszcza agresji i przemocy oraz problemom uzależnień   10 12 120%
                         
Część IV  ZAŁĄCZNIKI
    Tytuł Dotyczy (TAK/NIE)  
  1. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objętych sprawozdaniem Nie  
  2. Całoroczne kwartalne wydatkowanie TAK  
  3. Wykaz osób którym udzielono pomocy TAK  
  4.    
  5.    
  6.      
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
  Ja, niżej podpisany(-a), niniejszym oświadczam, że:
- informacje zawarte w sprawozdaniu są zgodne z prawdą, a wydatki wykazane w sprawozdaniu zostały poniesione zgodnie z zasadami wynikającymi z właściwych przepisów krajowych,
  są zgodne z zatwierdzonym kosztorysem, zostały zapłacone oraz nie są współfinansowane z innych instrumentów finansowych;
- nie mam możliwości odzyskania podatku VAT rozliczanego w ramach niniejszego sprawozdania;
- od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Wnioskodawcy;
- wszystkie koszty wymienione w wykazie dokumentów księgowych zostały faktycznie poniesione;
- w zakresie związanym z realizacją zadania publicznego , w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów
  informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
- jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.
 
Imię i nazwisko Stanowisko Data
(dzień/miesiąc/rok)
Podpis
Justyna Moroz Prezes Fundacji 17.012019