Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku

www.barkadrezdenko.pl

Projekty


Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku jest partnerem projektu


Gminy Drezdenko / Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku na  " Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna. Działanie 7.5 Usługi społeczne.

 

Całkowita kwota projektu: 538.060 zł.

 

 

Celem projektu jest zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu  osób ze środowisk zdegradowanych, w szczególności osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.