Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku

www.barkadrezdenko.pl

O Fundacji

STATUT FUNDACJI

Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

TEKST JEDNOLITY


§1

1. Fundacja pod nazwą „Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Grzegorza Niewolnego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wiesławę Górecką w Kancelarii Notarialnej w Drezdenku przy ul. Poniatowskiego nr 19 dnia 28 grudnia 2005 roku, Repertorium: A nr 8213/2005; działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1987r (Dz.U. z 1991 nr 46 poz. 203 z póź. Zm.) praz niniejszego statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2

1. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość  Drezdenko w powiecie strzelecko-drezdeneckim w województwie lubuskim.

3. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4.  Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie, a także przystępować do innych podmiotów zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

5. Fundacja używa pieczęci o wzorach ustalonych odrębnie.

6) Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów odebranych przez Fundację.

 

§3

Fundację tworzy się na czas nieograniczony

§4

Organem właściwym do sprawowania nadzoru nad Fundacją jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§5

1. Celem Fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, opuszczających zakłady karne, szpitale psychiatryczne, osobom wychowującym samotne dzieci, dzieciom i młodzieży zagrożonej, osobom uzależnionym – w ich rehabilitacji i rozwoju, w oparciu o społeczną naukę Kościoła Rzymsko-Katolickiego z pełną tolerancją wobec innych wyznań.

1.1 W szczególności celem Fundacji jest reintegracja społeczna wobec osób zagrożonych               wykluczeniem i wykluczonych społecznie i ich rodzin, dążenie do ich aktywizacji w życiu społecznym i zawodowym, pobudzanie inicjatyw obywatelskich i społecznych, w tym w zakresie promocji i rozwoju idei ekonomii społecznej poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych wyczerpujących zapisy wynikające z art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873) obejmującej zadania w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

3) działalności charytatywnej,

4) ochrony i promocji zdrowia,

5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

7) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

8) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

10) działalności wspomagającej rozwój wspólnoty i społeczności lokalnych,

11) nauki  i szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

12) wypoczynku dzieci i młodzieży

13) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich także działań wspomagających rozwój demokracji,

14) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

15) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

16) promocji i organizacji wolontariatu,

17) działalności na rzecz rodzin macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

18) przeciwdziałania uzależnieniom i patologią społecznym,

19) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ww. ustawy.

2. Główny kierunek działania Fundacji to tworzenie najróżniejszych form pomocy wzajemnej, organizowanej przez grupy formalne i nieformalne oraz wspieranie osób niepełnosprawnych, bezdomnych i jak wyżej, pomoc samym sobie i innym potrzebującym wsparcia.

3. Wymienione cele i kierunki działania Fundacji realizuje poprzez:

                A: Wydanie książek (PKD: 58.11.Z)

                B: Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD: 58.14.Z)

                C: Doradztwo i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD: 70. 22.Z)

                D: Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD: 70.---.---)

                E: Działalności związanej z rekrutacją i udostępnianiem pracowników (PKD: 78.30.Z)

                f. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej

                   niesklasyfikowane (PKD: 85.59.B)

                g. Pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem (PKD: 87.90.Z)

                h. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PKD: 80.---.---)

                i. Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania (PKD: 88.99.Z)

                j. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej

                   niesklasyfikowanych (PKD: 94.99.Z)

                k. Projekcja filmów (PKD: 59.14.Z)

                l. Działalność domów i ośrodków kultury (PKD: 90.04.Z)

                m. Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 93.29.Z)

4. Działania powyższe Fundacja będzie prowadzić w oparciu o pomoc osób i instytucji, organizacji (krajowych i gospodarczych), a także organów państwowych, samorządowych, zagranicznych, kościelnych i innych.

5. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy innych źródeł.

6. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkowstwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

7. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

8. Fundacja realizuje zadania z zakresu pomocy postpenitencjarnej oraz z zakresu uczestnictwa w wykonywaniu orzeczeń sądowych, a także pomocy społecznej readaptacji skazanych.

9. Do realizacji celów statutowych Fundacja gromadzi środki finansowe, także poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.

§6

1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.

2. Majątkiem założyciel Fundacji jest fundusz założycielski w kwocie 2 000,00zł (dwa tysiące złotych) wniesiony gotówką przez Fundatora oraz dochody i środki uzyskane w toku jej działania.

3. Na działalność gospodarczą Fundator przeznacza kwotę 1 000,00 (jeden tysiąc złotych)

§7

Dochodami Fundacji mogą być:

                1) darowizny, subwencje i spadki z kraju i zagranicy,

                2) dochody z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papiery

                    Wartościowe i inne instrumenty finansowe dostępne na rynku kapitałowym,

                3) dochody z darów, zbiórek i imprez publicznych,

                4) odsetki i depozyty bankowe,

                5) dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,

                6) dochody z działalności gospodarczej.

 

§8

1. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji mogą być przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji, pokrycie jej kosztów działalności oraz finansowanie jej działalności gospodarczej.

2. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do członków jej organów, jej pracowników oraz osób z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych niżej „osobami bliskimi”.

3. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków jej organów, jej pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jej przekazanie to następuje nieodpłatnie lub ba preferencyjnych warunkach.

4. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz członków jej organów, jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

5. Fundacja nie może dokonywać zakupu towaru lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§9

1.  Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

4.  Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. W przypadku zastrzeżenia przez darczyńcę przekazania środków majątkowych na określony rodzaj działalności Fundacji, Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku i wówczas Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki.

5.  W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny znacznie przewyższa usługi spadkowe.

§10

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:

1) uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo (PKD: 01.13.Z)

2) działalność stołówek i catering (PKD: 56.2.---)

3) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD: 47.---.---)

4) budownictwo (PKD: 41.---.---)

5) pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 85.59.Z)

6) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD: 81.30.Z)

7) zagospodarowanie odpadów (PKD: 38.0.---)

8) sprzątanie i czyszczenie obiektów (PKD: 81.2.---)

9) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD: 94.99.Z)

10) pozostała działalność produkcyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD: 28.---.--)

11) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych (PKD: 72.20.Z)

12) działalność rachunkowo-księgowa (PKD: 69.2.---)

13) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzanie (PKD: 70.22.Z)

14) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD: 70.---.---)

15) działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników (PKD: 78.30.Z)

16) projekcja filmów (PKD: 59.14.Z)

17) działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych (PKD: 90.0.---)

18) działalność domów i ośrodków kultury (PKD: 90.04.Z)

19) artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 90.03.---)

20) działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 93.29.Z)

§10a

Działalność  gospodarcza Fundacji prowadzona jest wyłącznie jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego, a dochód z niej przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego.

§11

Organami Fundacji są:

1) Fundator

2) Rada Fundacji

3) Zarząd Fundacji

§12

Fundator pełni wszystkie funkcję Rady Fundacji i Zarządu do dnia powołania pierwszego składu Rady Fundacji.

§13

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, a zarazem opiniującym, kontrolującym i nadzorującym działalność Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

3.  Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw  ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§14

1. Rada Fundacji składa się z:

                1) Przewodniczącego Rady Fundacji

                2) Pozostałych członków Rady Fundacji w liczbie co najmniej czterech.

2. Członkowie pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

3. Członkowstwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania przez Fundatora, pisemnej rezygnacji o śmierci. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.

4. Rada Fundacji wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Fundacji.

5. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, reprezentuje ją za zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.

6. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

7. Rada Fundacji podejmuje decyzję w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

8. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może skorzystać z opinii o ocen powołanych w tym celu specjalistów.

9. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią regulamin.

§15

 Do zadań Rady Fundacji należy:

1. nadzór nad działalnością Fundacji,

2. wytyczania głównych kierunków działalności Fundacji,

3. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji,

4. podejmowanie decyzji dotyczących spraw majątkowych w stosunkach pomiędzy Fundacją, a Prezesem i członkami Zarządu Fundacji, w tym wynikających ze stosunku pracy,

5. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych Radzie Fundacji przez Zarząd Fundacji,

6. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu
i udzielanie członkom Zarządu absolutorium (nie udzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na podstawie regulaminu),

7. uchwalanie regulaminu funkcjonowania Rady Fundacji,

8. podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji.

§16

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech członków powoływanych przez Radę Fundacji na dwuletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Prezes Zarządu powoływany jest przez Radę Fundacji.

4. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa regulamin.

5. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów finansowych,

b) uchwalanie regulaminów,

c) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazywanych do kompetencji innych organów,

d) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,

e) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,

f) powoływanie Dyrektora Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębniona sferą spraw należących do zadań Fundacji.

5. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składa Prezes  Zarządu Fundacji - jednoosobowo lub dwóch Członków  Zarządu - łącznie.

6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§18

Decyzje o zmianie statutu podejmuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

 §19

1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1, nie powoła likwidatorów, to likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji.

3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone na rzecz innych działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej instytucji o zadaniach zbliżonych do celów statutowych Fundacji wskazanych w uchwale o likwidacji.

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia .