Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku

www.barkadrezdenko.pl

Projekty 2021

Fundacja Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku w 2021r. realizowała następujące programy i projekty:

 

1.”Najtrudniejszy Pierwszy Krok”  - zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, kwota dofinansowania 244.900zł

W ramach projektu Fundacja udzielała schronienia osobom opuszczającym zakłady karne i areszty śledcze oraz przygotowywane były paczki do zakładów karnych i aresztów śledczych. Prowadzono również działania z zakresu profilaktyki, zawodoznastwa, wsparcia socjalnego.

2. Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – Konkurs Grantowy Wojewody Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej. Poprawa warunków bytowych i rozwój miejsc z możliwością pobytu całodobowego dla osób bezdomnych w placówkach udzielających tymczasowego schronienia: zapewnienie pomocy doraźnej w szczególności rzeczowej i żywnościowej oraz doposażenie placówki w niezbędny sprzęt. – kwota dofinansowania 19.600zł. W ramach dofinansowania zrealizowano remont posadzki w jadalni, wykonano szafy ubraniowe, zakupiono obieraczkę i drobne sprzęty kuchenne oraz krzesła do jadalni.

3. „Wsparcie finansowe działalności z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Drezdenko” – zadanie współfinansowane przez Gminę Drezdenko, kwota dofinansowania 20.000zł. Prowadzenie i utrzymanie Klubu Integracyjnego oraz prowadzenie szeregu działań z zakresu profilaktyki uzależnień (indywidualne poradnictwo i wsparcie dla uzależnionych i współuzależnionych, wyjazdy mitingi, rekolekcje.

4. Rehabilitacja i reintegracja społeczna bezdomnych drogą do usamodzielnienia – zadanie finansowane przez regionalny Ośrodek polityki Społecznej w Zielonej Górze, kwota dofinansowania 18.500zł. W ramach programu zrealizowano indywidualne poradnictwo i wsparcie psychologiczne, indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe, prowadzono grupę wsparcia oraz zorganizowano świąteczne spotkanie integracyjne.