Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku

www.barkadrezdenko.pl

2018 ZG

 

 

Załącznik nr 5

 

WZÓR

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO,

 O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

 

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach. 

W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

Zaznaczenie „*”, np. „Częściowe* / Końcowe*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „Częściowe* / Końcowe*”.

 

Rodzaj sprawozdania

Częściowe* / Końcowe*

Okres, za jaki jest składane sprawozdanie

01 maja 2018r. do 31 grudnia 2018r.

 

Tytuł zadania publicznego 

Rehabilitacja i reintegracja bezdomnych drogą do usamodzielnienia

Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)

 

Fundacja Dom Wspólnoty ,,Barka,, KRS 0000249506 ul. Chrobrego 10

66  530 Drezdenko

 

Data zawarcia umowy

19 kwietnia 2018.

Numer umowy, o ile został nadany 

ROPS.VI.91.4.3.2018


 

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

 

 1. Informacja, czy zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego został(y) osiągnięty(-te) w wymiarze określonym
w części IV pkt 4 oferty. Jeżeli nie, należy wskazać dlaczego.
 

Zakładane cele w trakcie realizacji zadania zostały osiągnięte poprzez ,

1.Rehabilitację podopiecznych programu poprzez zaangażowanie w prace na rzecz schroniska i współmieszkańców, polepszenie  warunków mieszkaniowych  poprzez wykonywanie prac remontowych  pomieszczeń schroniska , odmalowanie pomieszczeń, pomoce porządkowe na rzecz środowiska poprzez porządkowanie imprez okolicznościowych , porządkowanie cmentarza, podjęcie zatrudnienia wspieranego

2.Reintegrację społeczną poprzez czynny udział w wydarzeniach społeczności lokalnej , wspólne spotkania integracyjne na terenie Fundacji

3.Poprzez czynny udział w zajęciach edukacyjnych i na grupach wsparcia zdobycie i utrwalenie wiedzy oraz wzmocnienie i utrwalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia  powrotu do nałogu , umiejętność  wykorzystania wiedzy  innych uczestników programu , nabycie umiejętności  przyznania się do swoich problemów  , mówienia o nich i korzystania z fachowej wiedzy i porad.

4.W trakcie programu powierzano uczestnikom programu  różne zadania dotyczące prac porządkowych , remontowych , korzystali z doświadczenia  i umiejętności innych mieszkańców  będących w zakresie prac remontowych fachowcami , co nauczyło uczestników programu wzajemnej pomocy i samopomocy.

5.Celem wykonywania prac remontowych  zakupiono narzędzia do prac porządkowych  takich jak taczka , do prac remontowych i malarskich zakupiono min. drabiny , pędzle , folie malarskie , zaopatrzono uczestników programu w koszule robocze , obuwie robocze , kurtki oraz rękawice robocze .

6.Uczestnicy programu  zamieszkiwali w Fundacji  i w ramach programu zapewniono im niezbędne środki czystości i higieny osobistej

7.Uczestnicy programu regularnie korzystali z poradnictwa i wsparcia psychologicznego co znacznie wzmocniło ich kompetencje dotyczące rozwiązywania swoich problemów życiowych , nabyli umiejętność  kontaktów z rodziną  .

8.Przygotowano uczestników programu do zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej  poprzez nabycie umiejętności wykonywania pracy ,dbałości  o pracę  oraz odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

9. Przygotowano uczestników programu do podjęcia staży zawodowych , podniesienia umiejętności zawodowych, przygotowano do obowiązku wykonywania poleconej pracy, szanowania jej.

10. Przygotowano uczestników programu do aktywnego poszukiwania pracy na otwartym rynku pracy , podjęcia zatrudnienia , bądź innych form zatrudnienia.

11. Uczestnicy programu  byli objęci  poradnictwem psychologicznym, prawnym i innymi formami pomocy, oraz  pomagano im rozwiązywać indywidualne  problemy.

 

 

 2. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania (należy opisać osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do  osiągnięcia jego celu)  

/ Uczestnicy programu zostali zaopatrzeni  w podstawowe narzędzia i urządzenia  które zostały wykorzystane do wykonania prac porządkowych i remontowych na rzecz schroniska i społeczności lokalnej co było formą rehabilitacji  i nauczyło uczestników programu  prawidłowego korzystania  z tych narzędzi i urządzeń

/ Uczestnicy programu zostali zostało zaopatrzeni w obuwie robocze w ilości 15 sztuk , koszule robocze w ilości 20 sztuk

Bluzy polarowe w ilości 10 sztuk  , ubranie robocze w ilości 8kpl. , fartuch w ilości 8 sztuk.  Różnorodność  zakupu odzieży podyktowana została  rodzajem wykonywanej pracy  i porą roku. 

/Uczestnicy programu zostali zaopatrzeni  w środki czystości i higieny osobistej co pozytywnie wpłynęło na ich samoocenę i nauczyło ich dbać o otoczenie  i siebie samych , środki czystości zakupiono dla 15 uczestników programu.

/Uczestnicy programu  uczestniczyli w grupach wsparcia  przez co nabyli umiejętność  rozwiązywania swoich indywidualnych  problemów  w grupach wsparcia uczestniczyło do 20 osób , w ilości24 godzin w czaie trwania programu

/Uczestnicy programu  uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych zawodoznawczych  w ilości 16 godzin w trakcie trwania programu oraz korzystali z poradnictwa zawodowego indywidualnego  w ilości 32 godzin w trakcie trwania programu, co pozwoliło odbiorcom programu na lepsze poznanie swoich kompetencji zawodowych i ułatwiło poruszanie się na rynku pracy.

/Uczestnicy programu przez cały czas trwania programu byli objęci poradnictwem i wsparciem psychologicznym  co ułatwiło im radzenie sobie ze swoimi indywidualnymi  problemami  w ilości 64 godzin  w czasie trwania programu

/uczestnicy programu mieli zabezpieczone miejsca do zamieszkania oraz utrzymanie.

/Przez cały czas byli objęci pomocą i wsparciem pracownika socjalnego

/Uczestnicy programu  byli czasowo zameldowani  co pozwoliło im na rejestracje w urzędzie pracy  i dostęp do świadczeń zdrowotnych jak  również spotykali się z doradcą zawodowym PUP i mieli swobodny dostęp do ofert pracy.

/Uczestnicy programu byli objęci ubezpieczeniem wypadkowym  i mieli zapewnioną pomoc prawną

Realizowano

/indywidualne poradnictwo i wsparcie psychologiczne

/grupy wsparcia dla uzależnionych w ramach prac społecznych
/indywidualne poradnictwo zawodowe

/zajęcia edukacyjne zawodoznawcze w tym szkolenie z podstawowych zasad bhp w ramach prac społecznych

Koordynowanie realizacji zadania publicznego oraz organizacja prac społecznie użytecznych i instruktażowych w ramach prac społecznych  wraz z przygotowaniem  wzorów dokumentów potwierdzających wykonywanie poszczególnych działań  zarówno odpłatnych jak i wykonywanych  społecznie.


 

 3. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań (opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w opisie należy przedstawić również informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym w realizację działań; w przypadku realizacji działania przez podmiot niebędący stroną umowy[1]) należy to wyraźnie wskazać w opisie tego działania 

Zatrudniono na umowę o dzieło osobę do prowadzenia poradnictwa i wsparcia psychologicznego oraz osobę do prowadzenia poradnictwa zawodowego.

Przeprowadzono  poradnictwo i wsparcie psychologiczne przez  8 miesięcy w ilości 8 godzin miesięcznie  wyceniając za 1 godzinę 80zł., wsparciem objęto około 20 osób , niektóre osoby korzystały z pomocy wielokrotnie. Prowadzono grupy wsparcia dla uzależnionych  przez okres 8 miesięcy po dwa  spotkania miesięcznie  przez 1,5 godziny wyceniając 1 godzinę na kwotę 80zł w grupach od 15 do 20 osób w ramach prac wykonywanych społecznie na podstawie umowy nr  2/s/2018 na wykonywanie pracy społecznej  i złożonego oświadczenia  o wykonanej pracy.  Przeprowadzono zajęcia z zakresu poradnictwa indywidualnego zawodowego  przez 8 miesięcy  po 4 godziny miesięcznie  wyceniając za 1 godzinę 80zł.dla  15 osób . Przeprowadzono zajęcia edukacyjne zawodoznawcze  przez 8 miesięcy w ilości 16 godzin  wyceniając 1 godzinę na kwotę 80zł., wsparciem objęto 20 osób  w ramach prac społecznie użytecznych zgodnie z umową nr 1/s/2018 i złożonym oświadczeniu o wykonanej pracy.

 Zakupiono odzież i obuwie ochronne dla uczestników zadania dla 15 osób. Zakupiono środki czystości i higieny osobistej dla 15 uczestników  programu ze środków własnych. Zakupiono  narzędzia i urządzenia do pracy dla uczestników  programu. Koordynowanie wszystkich działań w ramach zadania publicznego, w tym organizacja prac społecznie użytecznych i instruktażowych  przez 10 godzin miesięcznie w ciągu 8miesięcy  wyceniając 1 godzinę na kwotę 50 zł.co daje miesięcznie 500zł , zgodnie z umową nr3/s/2017 na wykonanie pracy społecznej  i złożonym oświadczeniu  o wykonanej pracy.


 

 4. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie[2])  

 

Nie dotyczy 

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

 

  1. 1.       Rozliczenie wydatków w roku …………. 

Kategoria kosztu

 

 

Rodzaj kosztów

 

 

 Koszty zgodnie z umową

(w zł)

Faktycznie poniesione wydatki 

(w zł)

koszt całkowity

z

dotacji

z innych środków finansowych[3])

z wkładu osobowego[4])

z wkładu rzeczowe-go[5]), [6])

Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-łań) zgodnie
z umową

całkowite wydatki

z dotacji[7])

z innych środków finansowych3)

z wkładu osobowego4)

z wkładu rzeczowego5), 6)

Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-łań) zgodnie
z umową

I

Koszty merytoryczne

 

 

Nr

poz.

Koszty po stronie:

Fundacja Dom Wspólnoty Barka

………………………………….:

(nazwa zleceniobiorcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Poradnictwo psychologiczne i wsparcie

5120

5120

 

 

 

            4

5120

5120

 

 

 

            4

2.

Grupa wsparcia dla

uzależnionych

1920

 

 

1920

 

           4

1920

 

 

1920

 

            4

3.

Poradnictwo zawodowe indywidualne

2560

2560

 

 

 

           5

2560

2560

 

 

 

            5

4.

Zajęcia edukacyjne zawodoznawcze

1280

 

 

1280

 

           5

1280

 

 

1280

 

            5

5.

Środki czystości  i higieny osobistej

1500

 

 1500

 

 

           3

1503,50

 

  1503,50

 

 

            3

6.

Narzędzia i urządzenia do pracy

1070

1070

 

 

 

          3

1070

1070

 

 

 

            3

7.

Odzież i obuwie  ochronne

3750

3750

 

 

 

          3

3750

3750

 

 

 

            3

Razem:  

 

17.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.500

 1500

  3200

 

 

  17203,50

12.500

 1503,50

 3200

 

 

II

Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne

 

Nr

poz.

Koszty po stronie:

Fundacja Dom Wspólnoty Barka

……………………………………….:

(nazwa zleceniobiorcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Koordynowanie zadania z organizacją prac społecznie użytecznych i instruktażowych

4000

 

 

4000

 

         6

4000

 

 

4000

 

           6

Razem:

4000

 

 

 4000

 

 

 4000

 

 

 

 

 4000

 

 

III

 

 

 

 

 

Koszty poszcze-gólnych zlecenio-biorców ogółem[8]):

………………………………… :

(nazwa

 zleceniobiorcy 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….………… :

(nazwa

zleceniobiorcy 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem:

21200

12500

1500

7200

 

 

21203,50

12500

1503,50

7200

 

 

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego 

 

 

Koszty zgodnie
z umową

Faktycznie poniesione wydatki  

Lp.

Źródło finansowania

1

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:

 

12500  zł

1.1

Kwota dotacji

12500  zł

12500  zł

1.2

Odsetki bankowe od dotacji

 

 0 zł

1.3

Inne przychody

 

0  zł

 

2

 

Inne środki finansowe ogółem[9]):

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)

1500  zł

           1503,50  zł

2.1

Środki finansowe własne9) 

1500  zł

1503,50  zł

2.2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego9) 

0  zł

 0 zł

2.3

Środki finansowe z innych źródeł publicznych9), [10])

0  zł

0  zł

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe): ……………………………………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

2.4

Pozostałe9) 

0  zł

0  zł

3

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)

               7200  zł

7200  zł

3.1

Koszty pokryte z wkładu osobowego

7200  zł

7200  zł

3.2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego[11]), [12])

  zł

  zł

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego[13])

58,96%

58,95%

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji[14]) 

12%

12,03%

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji[15])  

57,60%

57,60%
 

 3. Informacje o innych przychodach uzyskanych przy realizacji zadania publicznego

(należy opisać przychody powstałe podczas realizowanego zadania, które nie były przewidziane w umowie, np. pochodzące ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego) 

 

 Nie uzyskano żadnych przychodów


 

 4. Informacje o świadczeniach pieniężnych pobranych w związku z realizacją zadania od odbiorców zadania (należy wskazać warunki, na jakich były pobierane świadczenia pieniężne, jaka była faktyczna wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka była łączna wartość tych świadczeń) 

 

  Nie pobierano żadnych świadczeń pieniężnych w związku z realizacją zadania od odbiorców zadania.5. Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego (do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii faktur i rachunków)

Lp.

 

Numer

dokumentu

księgowego[16])

 

Numer działania zgodnie
z harmonogramem* /

numer pozycji

zgodnie
z rozliczeniem wydatków*

Data wystawienia dokumentu księgowego

Nazwa

kosztu

Wartość całkowita faktury/rachunku

(zł) 

Koszt związany
z realizacją zadania

poniesiony ze środków

pochodzących

z dotacji

(zł) 

z innych środków finansowych[17])

 (zł)

poniesiony
z uzyskanych odsetek od dotacji lub pozostałych przychodów

Data

zapłaty

 

 

 

 

 

I Koszty merytoryczne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę) 

1.

Rachunek Nr 4 do umowy o dzieło nr 4

  I/1

17.12.

2018

Poradnictwo psychologiczne i wsparcie

 5120,00

5120,00

5120,00

 

 

18.12.

2018

2.

Rachunek Nr5 do umowy o dzieło nr5

I/3

17.12

2018

Poradnictwo zawodowe

2560,00

2560,00

2560,00

 

 

18.12

2018

3.

Faktura A00051/18

I/5

05.07

2018

Zakup środków czystości i higieny osobistej

1503,50

1503,50

 

  1503,50

 

24.07.

2018

5.

Faktura 1414/2018

I/6

11.10

2018

Zakup narzędzi i urządzeń do pracy

  1070,00

   1070,00

   1070,00

 

 

17.10

2018

7.

Faktura 27/8/2018

I/7

01.08

2018

Zakup obuwia ochronnego

 1035,00

 1035,00

   1035,00

 

 

02.08

2018

8.

Faktura 4212/2018

I/7

06.09

2018

Zakup odzieży ochronnej

 2715,00

2715,00

2715,00

 

 

07.09.

2018

 

Razem

14.003,50

14.003,50

12.500,00

 1503,50

 

 

II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

III

Ogółem:

 

 

 

 

 

 


 

 6. Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego

(należy wykazać dokumenty potwierdzające zaangażowanie wkładu osobowego (np. numery zawartych porozumień wolontariatu, umów zlecenia, oświadczenia o wykonywaniu pracy społecznej itp.) i wkładu rzeczowego (np. numery umów użyczenia, najmu itp.) w realizację zadania publicznego)

W ramach realizacji zadania publicznego prowadzono grupy wsparcia dla uzależnionych  na podstawie umowy nr 1/s/2018 na wykonanie pracy społecznej  w ilości 24 godzin  wyceniając 1 godzinę pracy na kwotę 80zł.. Wykonawca po  włożeniu swojego wkładu osobowego  złożył oświadczenie o wykonaniu pracy. Na podstawie umowy nr 2/s/2018 na wykonanie pracy społecznej o tematyce zajęć edukacyjnych zawodoznawczych  w ilości 16 godzin , wyceniając 1 godzinę pracy na kwotę 80zł  Wykonawca po  włożeniu swojego wkładu osobowego złożył oświadczenie o wykonaniu pracy.  Koordynowanie programu prowadzono na podstawie umowy nr 3/s/2018 na wykonanie pracy społecznej w ilości 80 godzin wyceniając 1 godzinę na kwotę 50zł. Miesięcznie  wykonawca pracował 10 godzin  na kwotę miesięczną w wysokości 500zł. Wykonawca po  włożeniu swojego wkładu osobowego złożył oświadczenie o wykonaniu pracy.

 

 

Część III. Dodatkowe informacje

Z uwagi na specyfikę umowy  nr 4/2018 dotyczącej poradnictwa psychologicznego i wsparcia oraz umowy nr 5/2018 dotyczącej poradnictwa zawodowego nie naliczono składek emerytalno rentowych oraz zdrowotnych . Podatek dochodowy od w/w umów  został przekazany do Urzędu Skarbowego  dn.19.12.2018r. Przy zakupie środków czystości i higieny osobistej  przekroczono z wkładu finansowego własnego   kwotę 3,50 zł. , z uwagi na trudność w dopasowaniu wysokości kwoty faktury .

 

Oświadczam(y), że:

1)   od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ców);

2)   wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

3)   wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione na realizację zadania opisanego w ofercie i w terminie wskazanym w umowie;

4)   w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………...

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….

 

Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorców.

W przypadku podpisów nieczytelnych należy czytelnie podać imię i nazwisko osoby podpisującej.[18])

 

Data …17.01.2018r.…………………………………………….

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą na adres Zleceniodawcy w terminie przewidzianym w umowie.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

 [1]) Dotyczy podzlecenia realizacji zadania, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[2]) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy dotacja była przekazana na dofinansowanie inwestycji.

[3]) Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania. 

[4]) Wkładem osobowym są praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy zaangażowane w realizację zadania publicznego.

[5]) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa zobowiązywała do wykazania wkładu rzeczowego.

[6]) Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego.

[7]) Należy uwzględnić także środki finansowe pochodzące z odsetek bankowych od dotacji oraz z innych przychodów (np. ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego).

[8]) Dotyczy oferty wspólnej. W przypadku większej liczy oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.

[9])  Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 

[10]) Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki
z funduszy strukturalnych.

[11]) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa dopuszczała wycenę wkładu rzeczowego.

[12]) Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego.

[13]) Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1.1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

[14]) Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

[15]) Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

[16]) Należy podać numer faktury, rachunku, a nie numer ewidencji księgowej.

[17]) Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.

[18]) Nie dotyczy sprawozdania sporządzanego w formie dokumentu elektronicznego.