Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku

www.barkadrezdenko.pl

2018

       Roczne  Sprawozdanie Fundacji Dom Wspólnoty Barka

                                                Sprawozdanie finansowe

                                      za  okres 01.01.2018r. -  31.12.2018r.

 

                           Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 

 

1.

Nazwa organizacji

Fundacja Dom Wspólnoty  „Barka”

Organizacja Pożytku Publicznego

 

2,

siedziba:

kraj POLSKA, woj. LUBUSKIE , powiat  STRZELECKO-DREZDENECKI  miejscowość DREZDENKO

adres: ul. Chrobrego 10, kod  66-530  DREZDENKO

www.drezdenko-barka@neostrada.pl

 

3.

data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

03.02.2006r.

(data utworzenia Fundacji)

 

4.

numer KRS:

0000249506

 

5.

NIP:

2810031157

 

6.

REGON:

080076423

 

7.

dane dotyczące członków zarządu fundacji

 

 

Justyna Moroz    - Prezes Fundacji zam. Drezdenko  ul. Niepodległości

 

 

 

 

 

        Magdalena Buzalska  Maltz     -  Członek Zarządu  zam. Drezdenko 

        Plac  Wolności

   Maciej Ratajczak  -   Członek Zarządu  zam. Drezdenko ul.  zielona  

8.

Cele Statutowe Fundacji :

 

 Celem Fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne, szpitale psychiatryczne, matkom wychowującym samotnie dzieci, dzieciom i młodzieży zagrożonej, osobom uzależnionym, w ich rehabilitacji i rozwoju, w oparciu o społeczną naukę kościoła Rzymsko-Katolickiego.

Główny kierunek działania to tworzenie a następnie wspieranie, najróżniejszych form pomocy wzajemnej, organizowanej przez grupy formalne i nieformalne oraz osoby niepełnosprawne, bezdomne i jak wyżej, samym sobie i innym, potrzebującym pomocy.

Wymienione cele i kierunki działania Fundacja realizuje poprzez :

-         wydawanie książeczek

-         wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

-         doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

-         zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

-         działalność związana z rekrutacją i udostępnieniem pracowników

-         kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia

-         pomoc społeczna pozostała , bez zakwaterowania

-         projekcja filmów

-         działalność domów i ośrodków kultury

Działania te Fundacja będzie prowadzić w oparciu o pomoc osób, instytucji, organizacji ( krajowych i zagranicznych) a także organów państwowych, samorządowych, kościelnych i innych.”

 

 

9.

 

 Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej
Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację ma na celu :
  - pozyskanie środków na prowadzenie działalności statutowej
  - zapewnienie zatrudnienia osobom długotrwale bezrobotnym i bezdomnym w ramach zatrudnienia socjalnego

Główne kierunki działalności gospodarczej w 2018 roku.

  - sprzątanie terenów zielonych , wokół  obiektów handlowych

  - dbałość o cmentarz komunalny

  - roznoszenie korespondencji na terenie miasta Drezdenka

  - udział w zabezpieczaniu imprez sportowych i artystycznych


DODATKOWE INFORMACJE i  OBJAŚNIENIA

1.Sprawozdanie finansowe przedstawia  działalność, zatrudnienie  oraz koszty programów z dotacji

2 Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji działalności

3. Księgi rachunkowe znajdują się w siedzibie Fundacji Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku ul. Chrobrego 10

4. Przyjęty został rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 obejmujący  kolejne  miesiące.

5. Ewidencję księgową prowadzi się metodą ręczną w księdze handlowej tzw. „amerykance”,według  zasad, zgodnie z Ustawą z 29 września 1994r. o rachunkowości (tj.Dz.U. 2018r., poz. 395 z późn. zm.), oraz zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych wewnętrznych

6. Uchwały  Fundacji – są podejmowane celem zgodności realizacji celów statutowych

a) Uchwały Zarządu  Fundacji

- Uchwała Nr 1/2018 z dnia 25stycznia 2018r.

W sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego ze środków  Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym  Funduszu  Sprawiedliwości  Ministerstwa Sprawiedliwości.

-Uchwała Nr 2/2018 z dnia 15 marca 2018r.

W sprawie realizacji zadania publicznego pn. wsparcie finansowe na rzecz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

- Uchwała Nr  3/2018  z dnia  15 marca 2018r.

W sprawie  realizacji zadania publicznego,, Rehabilitacja i reintegracja  bezdomnych  drogą do usamodzielnienia,,

- Uchwała Nr  4/2018 z dnia 15 grudnia 2018r.

W sprawie  ustalenia  zwrotu kosztów podróży dla członków  Zarządu i Rady Fundacji

 

7. Metody wyceny aktywów i pasywów

I. Aktywa

A. Aktywa trwałe

Środki trwałe stanowią środki zakupione do realizacji i osiągania celów statutowych fundacji.

Wycenia się je według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe raz w roku

Rzeczowe aktywa trwałe - jest to zestaw komputerowy  zakupiony  do realizacji programów statutowych fundacji  ze środków statutowych Fundacji celem   wypełniania zadań statutowych   i 2 samochody użytkowane na potrzeby statutowe Fundacji

B . Aktywa obrotowe .

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych -  należności krótkoterminowe  , pozostałe środki  na rachunku bankowym oraz w kasie  są przeznaczone na realizacje  celów statutowych, nie wykorzystane w roku 2018, a przewidziane do wykorzystania w latach następnych.

III. Inwestycje krótkoterminowe - Środki pieniężne w banku, na podstawie wyciągu bankowego

oraz środki pieniężne w kasie na podstawie protokołu stanu kasy na dzień 31.XII. 2018r.

 

8.Opodatkowanie.

 Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r.

dochody fundacji przeznaczone na realizację celów statutowych są wolne od podatku.

Fundacja  składa deklaracje: CIT 8; PIT 4; PIT 11; oraz deklaracje do ZUS.

Fundacja nie jest płatnikiem  VAT.

 

9.  Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk   i z   wyodrębnieniem   osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej

  Zatrudnienie  na rok   2018r. wyniosło  4  osoby – ,pracownicy umysłowi

 Na umowę o dzieło  zatrudniono  3 osoby  specjaliści  celem wykonania zadań programowych z otrzymanych środków dotacji  w zakresie realizowanych projektów oraz  częściowo ze środków Fundacji . Ze środków Fundacji jest zatrudniona w tym również 1 osoba  na umowę o pracę w niepełnym wymiarze etatu  do prowadzenia obsługi księgowej .

Osoby zatrudnione wyłącznie z działalności gospodarczej nie wystąpiły

Łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez Fundację oraz w ramach programu z podziałem na wynagrodzenia,  wyniosła  34.740,38 zł. , w tym w ramach kosztów administracyjnych jest zatrudniona osoba do prowadzenia obsługi księgowej  na kwotę 9.940,38

Wynagrodzeń członkom zarządu i innym organom Fundacji nie wypłacano.

Fundacja nie udziela pożyczek.

Fundacja nie posiada lokat bankowych

Fundacja nie nabywała akcji ani obligacji

Fundacja nie wykonywała usług zleconych

W 2018r. w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola  z jednostek zewnętrznych .

 10

informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności

Przychody Fundacji w 2018 roku wyniosły:

w tym: dotacje

            inne przychody określone statutem

            - przychody z działalności gospodarczej

            pozostałe przychody

           Wynik na działalności gospodarczej

 

 Zł   334 521,70

 Zł  127 900,00

 Zł   206 621,700 w tym :

 Zł     3 802,00

 Zł         0,00

 Zł    908,19

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wyniósł (1,14 %)

 

 

11

informację o poniesionych kosztach na:

 

 

a

Realizację celów statutowych w wysokości

 

        141 973 ,51

 

b

 Realizacja zadań gospodarczych

            2 893,81  

 

c

 Inne koszty operacyjne

                 0,00

 

d

 Koszty zarządu

          15 893,59

 

 12. Rzeczowe aktywa trwałe – 10 300,00

 

13. Fundusz założycielski  - 2000,00

 

14. Należności  krótkoterminowe –  660,00

 

15 . Struktura przychodów  działalności statutowej

      - działalność  usługowa            –   206 621,70

      -  inne                                       -         0,00

 

16. Struktura przychodów działalności gospodarczej

 

         - działalność usługowa   -  3802,00

 

17. Koszty  działalności gospodarczej –  2 893,81

 

18. Koszty działalności  statutowej

 

        - zakup odzieży , środków czystości , narzędzi       -   39 664,04

        - zakup żywności                                                    -   95 235,59  

        - zakup  paliwa, akcesoria sam. , telefony                     7 727,07          

           wynajem, energia ,gaz                                                 22 562,31

        - zakup lekarstw -                                                            1 001,78

        - wynajem autokaru                                                   -     1 857,60        

        - zakup  art. gospodarczych, rem.                              -   28 069,92

        - zakup mat. biurowych i administracyjnych                    5 909,04 

       - Koszt wynagrodzeń  z dotacji                                   -    24 800,00

       /Koszty zajęć edukacyjnych                                                 5760,00

 

19. Koszty zarządu –                                                          - 15 893,59

     w tym  - koszty wynagrodzeń                                         -  9 940,38

 

20. Środki pieniężne

       - środki pieniężne na rachunku bankowym                -  401 808,35       

 

21. Fundacja swoje cele statutowe realizuje głównie dzięki wsparciu i pomocy otrzymywanej w ramach dotacji : Urzędu Miasta i Gminy w Drezdenku

Ministerstwa Sprawiedliwości , Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze

22. Charakterystyka  wykorzystania dotacji na realizacje poszczególnych zadań:

a) Dotacja otrzymana w wysokości – 20 000zł.  na realizację zadania pod nazwą przeciwdziałania  uzależnieniom  i patologiom społecznym  . Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte , poprzez  prowadzenie grup wsparcia i zajęć edukacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych w  pomieszczeniach klubu na ulicy Krakowskiej, uregulowano koszty energii elektrycznej

Zorganizowano wyjazd mieszkańców domu wspólnoty ,uczestników grup AA , na mitingi trzeźwościowe.

b) Dotacja otrzymana w wysokości – 12 500 zł na dofinansowanie programu pn: ,,Rehabilitacja i reintegracja bezdomnych drogą do usamodzielnienia‘’.

Fundacja wspiera osoby bezdomne, wykluczone  społecznie, długotrwale bezrobotne, osoby opuszczające zakłady karne, W ramach w/w programu prowadzone było poradnictwo i wsparcie indywidualne dla mieszkańców wspólnoty , spotkania integracyjne , zakupiono odzież i obuwie ochronne , narzędzia pracy , środki czystości.

c)  Dotacja otrzymana w wysokości -95 400 zł na realizację zadania w ramach Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej  płatna ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. Środki otrzymane w ramach  w/w dotacji  zostały przeznaczone na   zakupienie   odzieży , środków higieny osobistej, zakupiono żywność  celem poprawy wyżywienia  i zapewnienia zdrowego stylu życia. Zapewniono pomoc i poradnictwo specjalistyczne , zapewniono pomoc rodzinom osadzonym, oraz przebywającym w zakładach karnych .

Głównymi celami programu było udzielanie zakwaterowania i wyżywienia osobom zwalnianym z jednostek penitencjarnych , o realizowanym programie zostało powiadomionych kilka zakładów penitencjarnych  z różnych województw. W trakcie trwania programu z wsparcia skorzystały beneficjenci opuszczające zakłady karne . Wszystkie z tych osób otrzymały wsparcie w formie zakwaterowania, wyżywienia , zostały zaopatrzone w odzież ,środki higieny osobistej , lekarstwa  , brały czynny udział w zajęciach grupowych , spotkaniach indywidualnych mających na celu wsparcie i pomoc służącą do usamodzielnienia się celem powrotu do podjęcia pracy zawodowej i powrotu do rodziny .