Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku

www.barkadrezdenko.pl

Projekty 2022

Fundacja Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku w 2022r. realizuje następujące programy i projekty:

 

1.”Najtrudniejszy Pierwszy Krok”  - zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, kwota dofinansowania 244.900zł

W ramach projektu Fundacja udzielała schronienia osobom opuszczającym zakłady karne i areszty śledcze oraz przygotowywane były paczki do zakładów karnych i aresztów śledczych. Prowadzono również działania z zakresu profilaktyki, zawodoznastwa, wsparcia socjalnego.

3. „Wsparcie finansowe działalności z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Drezdenko” – zadanie współfinansowane przez Gminę Drezdenko, kwota dofinansowania 20.000zł. Prowadzenie i utrzymanie Klubu Integracyjnego oraz prowadzenie szeregu działań z zakresu profilaktyki uzależnień (indywidualne poradnictwo i wsparcie dla uzależnionych i współuzależnionych, wyjazdy mitingi, rekolekcje.

4. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii”  - zadanie finansowane przez Województwo Lubuskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Zielonej Górze, kwota dofinansowania 9.500zł. W ramach programu realizowane jest: indywidualne poradnictwo i wsparcie socjalne, grupowe warsztaty o tematyce związanej z uzależnieniami behawioralnymi oraz kompetencjami społecznymi, świąteczne spotkanie integracyjne.

5. „Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych” zadanie finansowane przez Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, kwota dofinansowania 13.000zł W ramach programu realizowane jest: indywidualne poradnictwo i wsparcie psychologiczne, grupa wsparcia dla współuzależnionych, indywidualne poradnictwo zawodowe, spotkanie integracyjne w ramach ogólnopolskiej akcji „Sierpień miesiącem trzeźwości”, zakup narzędzi ogrodniczych i środków czystości.